ΠΛΗΡΕΣ CHECK-UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
 • T.K.E
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
 • HDL
 • LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

Άλλες εξετάσεις

 • ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
 • Η.Κ.Γ+ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιπλέον εξετάσεις

 • ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • PAP TEST​